Energiberäkningar och energibalansberäkning
till nybyggnation eller tillbyggnad

Verifieringen av byggnadens primärenergital ligger till grund för byggnadsnämndens bedömning om byggherren har visat att byggnaden uppfyller energikraven och beslut om slutbesked.

energiberäkning eller energibalansberäkning
Nybygge?När man ska bygga nytt hus så kräver kommunen att det finns en energiberäkning eller en s.k energibalansberäkning gjord.
-Vi hjälper er!

Kontakta oss

Vid kontakt är det bra om du har så mycket information om din fastighet som möjligt!

Om energikraven inte uppfylls då? 

Om det visar sig att byggnaden inte uppfyller energikraven, oavsett om verifiering har gjorts genom beräkning eller mätning, så får byggnadsnämnden göra en bedömning om det är fråga om en försumbar brist och att slutbesked kan meddelas trots detta.
I annat fall kan byggnadsnämnden förelägga byggherren om att vidta åtgärder så att kraven uppfylls.

När huset är inflyttningsklart får det max ta 2 år innan en energideklaration upprättas av en certifierad energiexpert. 

Läs mer hos Boverket om energiberäkningar genom att klicka på deras logga: